2. SAMFERDSEL

57 % av Kongsbergs klimagassutslipp kommer fra trafikk, og dagens samferdselspolitikk er i stor grad preget av å legge til rette for privatbilisme. Ungene skal kunne leke trygt ute og sykle til skolen i frisk luft. Miljøpartiet De Grønne vil i større grad prioritere myke trafikanter, syklister og kollektivreisende, slik at vi får en sosial, effektiv og sunn måte å håndtere reiser på.

 

MDG Kongsberg vil:

 • Føre en samferdselspolitikk som prioriterer myke trafikanter og kollektivtrafikk.
 • At kommunen skal gjennomføre vedtatt sykkelplan og forbedre sykkelvegnettet, slik at dette er enklest og raskest i hverdagen
 • Jobbe for bedre sykkelparkering på de viktigste reisemålene som handel, barnehager og skoler.
 • I tillegg bør viktige veier for gange identifiseres og gjøres mer interessante
 • Redefinere kollektivtrafikken, slik at offentlig transport blir attraktivt og et reelt alternativ til bil.
 • Prioritere brøyting og strøing av fortau og gang- og sykkelstier.
 • At kommunen stimulerer til bildelingsordninger, ved å lease gjennom bildeleordninger som eksempel bilkollektivet.
 • Prioritere Handicap-parkeringsplasser, for å sikre tilgjengelighet for dem som er avhengige av bil.
 • Utbedre eksisterende veier med tanke på trafikksikkerhet fremfor å bygge store nye veianlegg.
 • Stille krav om utslippsfrie kjøretøy i offentlige kontrakter og anbud.
 • Innføre en ordning med Bysykler.
 • Innføre forsøk med elsykler for kommunalt ansatte til bruk ved forflytning innenfor nære byområder.
 • Gradvis fase inn elbiler for alle kommunale tjenestebiler, med sikte på minst 75% andel i løpet av 4-årsperioden.
 • Et bedre busstilbud til de delene av kommunen som ligger langs hovedferdelsårene  
 • Jobbe for at det blir satt i gang et 1-2 årig forsøk på å få et pendlerbusstilbud mellom Kongsberg og Flesberg
 • Jobbe for å at det blir satt i gang et 1-2 årig forsøk med bygdeby T-bane på strekningen Skollenborg – Kongsberg – Flesberg
 • Ønsker å jobbe for at jernbanen mellom Kongsberg og Drammen rustes opp og får 2 togavganger til Oslo pr time. Arbeide for stopp ved Teknologiparken.
 • At mer av godstrafikken føres over fra vei til jernbane.
 • At det bygges ut flere ladepunkter for elbiler og at nye parkeringsplasser skal ha krav om minst 15% plasser med lademulighet for elbil.
 • Prioritere kollektivtransport der det lar seg gjøre
 • Arbeide for å gjenåpne deler av Numedalsbanen for persontrafikk