5. HELSE, LIVSMESTRING OG OPPVEKST

De Grønne vil ha levende lokalsamfunn der færre er ensomme og vi har mer tid til venner og familie. Skolen skal gi alle muligheten til å delta i fellesskapet med livsmestring, læringsglede, kritisk tenkning og evne til problemløsning. Helsepolitikken må ses i sammenheng med andre politikkområder. Vi vil legge til rette for mer fysisk aktivitet og daglig mosjon i form av gange, sykling og turer i naturen. Syke og pleietrengende mennesker skal få god og trygg omsorg og behandling av høy kvalitet. Politikk for helse, oppvekst og gode lokalsamfunn berører også barnehagepolitikken. Barnehagen skal være med på å legge grunnlaget for et godt liv og livslang læring.

 

MDG Kongsberg vil:

 • Sikre lokalmiljøer der det er trygt å gå og sykle til barnehage, skole og grøntområder.
 • Innføre Hjertesoner på barne- og ungdomsskoler i Kongsberg. En hjertesone rundt skolen gjør det sikrere for elevene å gå eller sykle. Mindre biltrafikk og tryggere stopp- og hentesoner er bra for alle
 • Styrke samarbeidet mellom skolehelsetjenesten og helsevesenet for unge.
 • Tilrettelegge for mennesker med funksjonsnedsettelser og sjeldne diagnoser.
 • Øke bruken av teknologiske løsninger og satsning på brukervennlig velferdsteknologi i det kommunale helse- og omsorgstilbudet.
 • Ved innføring av prøveprosjekt 5G skal kommunen parallelt ha “Føre var” prosjekt som kartlegger virkning av 5G-nettet på menneske-, dyre- og insektliv.
 • Bygge barnehager med tilgang til varierte utearealer som bidrar til fri lek, natur- og kulturopplevelser.
 • Redusere mengden plast i barnehagene og grunnskolene.
 • At omsorgstjenestene skal bygge på prinsippet om respekt for mennesket og ikke baseres på økonomisk effektivitet tenking.
 • At eldre og pleietrengende skal kunne velge om de vil bo hjemme og hva slags hjelp de trenger, så langt det er økonomisk og helsefaglig forsvarlig ut fra et fellesskapshensyn
 • At det skal være et mål at de eldre får tilbud om fast plass på sykehjem etter eget valg så langt det er praktisk mulig og at de ikke må flytte rundt fra sted til sted.
 • At de hjemmebaserte tjenestene gir et godt tilbud om aktiviteter og at det tilbys middagslevering for hjemmeboende eldre som ønsker det.
 • At kommunale institusjoner i løpet av valgperioden skal tilby minst 50% økologisk mat, fortrinnsvis fra lokale leverandører.
 • At Kongsberg sykehus skal bestå med bløtdelskirurgi og fullverdige akuttfunksjoner.
 • At Kongsberg kommune skal opprettholde den gode kompetansen i den kommunale barneverntjenesten.
 • At kommunen skal gi råd og tilskudd til radon fjerning i utsatte områder av kommunen.
 • Innføre minst to kjøttfrie dager i uka i kommunale barnehager og helseinstitusjoner.
 • Flere sansehager.
 • Reiseutgifter til voksne elever i Opus må innføres når vdg.skoler ikke har fullt og helt tilbud lokalt.
 • At kommunen skal ha en mat- og måltidspolitikk som sikrer eldre god  matomsorg.
 • At alle mottakere av pleie- og omsorgstjenester må sikres et trygt, velsmakende og ernæringsmessig godt mattilbud, der ferske råvarer vektlegges.
 • At institusjoner for eldre i kommunen blir Livsglede-sertifiserte gjennom stiftelsen Livsglede for Eldre
 • At det legges vekt på å skape trivelige rammer rundt måltidene med fokus på sosialt fellesskap.
 • Opprette en kommunepsykolog-stilling til.
 • Tillitsbasert ledelse av skolesektoren i stedet for målstyring
 • Flere ansatte med kompetanse på psykisk helse må støtte og veilede og komme inn i klasserommet, inn på barnehagene,  og møte eleven/barnet 1:1,ikke bare skrive vedtak
 • Selvmordsforebygging: Helsebror tiltak rettet direkte mot guttene som har høyere terskel for å søke hjelp når de sliter psykisk.
 • Selvmordsforebygging: Flere utekontakter, gjerne menn.
 • Egen helsestasjon for unge som ikke ligger inne på KOVS-området, øke tilgjengeligheten.
 • Livsmestring for voksne, forebyggende arbeid FØR man blir sykemeldt.
 • Støtte frivillig arbeid i kommunen. Samarbeid mellom Frivillighetssentralen og NAV.
 • Tilby støtte til behandlingsopphold på Fredheim for ansatte som er  sykemeldt på grunn av livsstilssykdommer.