7. KOMMUNAL PLANLEGGING OG NÆRING

De Grønne jobber for en fremtid der menneskers livskvalitet økes innenfor naturens tålegrenser, uten stadig høyere produksjon og materielt forbruk. I dag har kommunen et altfor høyt forbruk av energi og ressurser. Ødeleggelse av natur og vårt felles livsgrunnlag blir fremstilt i nasjonalregnskapet som verdiskapning. Dette kan ikke fortsette. Et grønt skifte handler om mer enn små justeringer i dagens kurs mot økende klimagassutslipp, tap av biologisk mangfold, og voksende prestasjons- og forbrukspress. Et grønt skifte krever radikale endringer i norsk politikk. En økonomi i balanse med naturen forutsetter at vi forlater det tradisjonelle vekstparadigmet til fordel for en kretsløpsøkonomi der ressurser settes i sirkulasjon.

 

MDG Kongsberg vil:

 

 • Oppdatere kommunens klima- og energiplan fra 2008 så raskt som mulig og senest i samband med budsjettet for 2020. Miljøplanen bør sidestilles med eller integreres i kommuneplanen og bli mer konkret på tiltaksdelen.
 • Sikre at fortetting innenfor sentrumsområde A er hovedprinsipp for ny utbygging
 • Frigjøre sentrumsarealer som i dag er parkeringsarealer.
 • At Kongsberg kommune skal ha bærekraftsrapport med klimaregnskap integrert i  den årlige budsjett- og handlingsplanen.
 • Jobbe for et økologisk ressurs- og balanseregnskap.
 • At kommunen skal føre en aktiv næringspolitikk for å tiltrekke seg grønne virksomheter til kommunen.
 • At kommunen aktivt jobber for å få på plass et grønt utviklingssenter og  virksomheter inn i arealene til HBV. Dette må skje i samarbeid med fylket og staten.
 • Redusere investeringstakt, og redusere kommunal gjeldsbelastning.
 • At Kongsberg skal satse tungt på utdanning innen grønn økonomi for å skape grunnlag for ny næringsvirksomhet. Et virkemiddel i dette arbeidet skal være å inngå partnerskap med næringslivet og universitetsmiljøet i kommunen.
 • At kommunen fortsatt skal ha handelen konsentrert i bysentrum.
 • Krav til næringslokaler kun i sentrale deler av sentrumsområde.
 • At kommunen får et utvida gågatetilbud i sentrum, evt. med mulighet for enveiskjøring.
 • At lokale småskalaprodusenter tilbys egne utsalgssteder, billigere alternativ til Bondens Marked (mindre avgift).
 • At kommunen skal sikre grønne korridorer i tilknytning til sentrumsnære områder og at disse blir bevart og bundet sammen på en måte som gjør det mulig å bruke dem uten å være avhengig av bil.
 • Ta vare på naturlige bekkeløp og kulturlandskapet i områder som grenser opp mot sentrumsnære boligområder. Arbeide med å gjenåpne bekker.
 • At kommunen verner dyrka mark i forbindelse med boligbygging og næringsutvikling.
 • At kommunen ikke skal åpne for snøskuterkjøring i utmark utover nyttekjøring med løyve.
 • At eiendomsskatten beholdes på dagens nivå i valgperioden og bare justeres for å finansiere særlig gode miljøtiltak. Grunnlaget for eiendomsskatten skal være tydelig og forståelig for befolkningen.
 • At Kongsberg kommune ikke skal ha flere søndagsåpne butikker og kjøpesentre unntatt i desember.
 • Trekke ut kommunale fondsmidler der selskaper har investeringer i skatteparadis eller høy omsetning av fossil energi.
 • Arbeide for at Kongsberg skal bli en Fairtrade-kommune, det vil si bruke mest mulig produkter som er sertifisert gjennom Fairtrade-ordningen, så langt disse er tilgjengelig.
 • Sikre/etablere grønne områder med beplantning som sikrer biologisk mangfold også i tettbebygde områder.
 • At kommunen ved planlegging av nye boligområder og utvikling av etablerte områder legger opp til møteplasser på tvers av generasjoner.

VISSTE DU AT...

 • MDG Kongsberg er med på at kommunen nå fører klimaregnskap?