8. KULTUR, UTDANNING OG FRIVILLIGHET

Barn og unge er våre viktigste ressurser for fremtiden, derfor vil De Grønne legge til rette for et utdanningstilbud som inkluderer alle og gir den enkelte muligheten til å innfri sitt potensiale, samtidig som en finner sin plass i fellesskapet. Utdanning for bærekraft er et sentralt element i skolens læreplaner, noe vi støtter helhjertet opp under. Kultur er summen av verdier, tradisjoner, ferdigheter og ideer som vi mennesker i samfunnene våre skaper og opprettholder. Kultur er lenken til fortiden, og veien inn i fremtiden. Kulturen gir oss mening og retning, derfor tar vi kulturen på alvor. De Grønne ønsker å opprettholde mangfoldet i kulturlivet i Kongsberg, vi ønsker å utvikle og gi rom for nye uttrykk, og legge til rette for inkludering og frivillighet.

 

MDG Kongsberg vil:

 

 • At en god offentlig skole skal være hjørnesteinen i det lokale utdanningstilbudet og tilby pedagogisk mangfold og tilrettelegging for det enkelte barn.
 • Sette inn ressurser tidlig i skolen for å hindre frafall, og forebygge mobbing.
 • At Kongsberg kommune skal prioritere tidlig innsats for elever som trenger særskilt oppfølging i lesing, skriving og regning.
 • At Kongsberg skal bli en kommune som tiltrekker seg de beste lærerne gjennom satsing på sterke fagmiljøer og god skoleledelse.
 • At nærskoleprinsippet skal være et utgangspunkt for skolestrukturen i kommunen, slik at barn får gå på skole i sitt nærmiljø.
 • At nyankomne asylsøkere og flyktninger tas inn i og fullfører grunnleggende norskopplæring på minst nivå A2/B1 før de overføres til vanlige klasser.
 • At nyankomne flyktninger og innvandrere får et tilbud om et forberedende videregående skole år.
 • At barnehager og barneskoler som vil satse på kjøkkenhager som ledd i det pedagogiske tilbudet, skal få et ekstra tilskudd til dette.
 • Beholde adgangen til å etablere ikke-kommersielle private skoler med komplementære pedagogiske og faglig profil.
 • At Kongsberg kommune satser på å styrke fagkompetansen blant lærerne, særlig i fag som naturfag, matematikk, norsk som andrespråk og fremmedspråk.
 • At Kongsberg kommune satser sterkere på de kreative fagene i skolen.
 • At Kongsberg kommune skaper et fagmiljø for et sterkere fokus på klimautfordringen, miljøvern og grønn teknologi i skolen etter modell av Devotek lab.
 • Å legge livsmestring og elevenes psykiske helse inn i skolenes virksomhetsplaner for å sikre en helhetlig tankegang rundt dette temaet.  
 • At kommunen fortsatt skal satse på og videreutvikle tilbudet i den offentlige kulturskolen.
 • Engasjere flere lokale kunstnere i programmeringen av Den kulturelle skolesekken
 • Etablere flere produksjons- og atelierlokaler
 • Etablere alkoholfrie ungdomsarrangementer med konkurranser innen populære spill hvor finalene sendes på storskjerm på en kulturscene
 • Lage en prøveordning hvor arrangører kan søke om forsterkningsmidler fra kommunen for å skape effektfulle miljøprosjekter sammen med sponsor tilknyttet større arrangementer
 • Etablere en felles informasjonskanal for alle arrangementer, med likeverdig tildeling av plass for alle kulturaktører og uten mulighet for å kjøpe ekstra eksponering
 • At Kongsberg skal satse på det frivillige kulturlivet, bl.a. gjennom videreføring av muligheten for redusert eller gratis leie av lokaler for dette formålet. Se på det i forhold til den gamle kinoen.
 • Jobbe for at det blir et samarbeid mellom gatekunstnere og kommunen om plassering av dekorative gatekunst.
 • At kommunen fortsatt støtter arrangementer som Glogerfestivalen, jazzfestivalen og krimfestivalen for å promotere Kongsberg som kulturkommune.
 • At alle nyankomne flyktninger til kommunen skal få tilbud om samtaler med psykolog / psykoterapeut.
 • At voksne psykisk utviklingshemmede skal ha rett til 2 uker pr. år med assistent på ferietur i innland eller utland.
 • At kommunen skal legge til rette for å tilby flere lærlingeplasser og prioriterer faste stillinger i helsesektoren.
 • At Helsestasjon for ungdom må få et utvida åpningstilbud, inkludert kveldstid.
 • At skolene setter større fokus på betydningen av et sunt kosthold.
 • At kommunens rusteam må kobles opp mot skolehelsetjenesten for å fange opp ungdom som er i faresonen for å utvikle et rusproblem.
 • At Kongsberg kommune fortsatt skal sikre driften av Fontenehuset som et vellykka brukerstyrt lavterskeltilbud for bedre psykisk helse.
 • Belønne samkjøring – foreninger og lag kan få midler eller pizzakveld etc hvis de kan vise til samkjøring.
 • Styrke den flerkulturelle kompetansen i offentlig- og privat sektor.
 • Øke innsatsen for å få innvandrere, både foreldre- og barn til å delta i det frivillige organisasjonsliv.
 • Legge til rette for et intiativ som gjør det lettere for alle som vil arrangere noe i kommunen, jf Halden kommune: http://halden.kommune.no/arrangement/Sider/side.aspx
 • Tilrettelegge for band-øvingslokaler
 • Utrede kostnader og nytte for en ny svømmehall i Kongsberg
 • Jobbe for mer bruk av digitale verktøy i musikk, f.eks sammen med biblioteket eller kulturskolen
 • Bostipend for kunstnere
 • Sørge for en prioritering av ungdom og unge voksne i kulturpolitikken
 • Mer forutsigbar støtte til kulturfeltet-flerårig støtte til etablerte institusjoner
 • Sørge for en behovsanalyse når det skal bygges nye idrettsanlegg, i samarbeid med de respektive idrettslagene.
 • Bidra til at den frivillige idrettens behov for kapasitet blir dekket
 • Jobbe for at selv små idrettslag blir hørt i forhold til sine behov