9. LANDBRUK OG SKOGBRUK

Den grønne bevegelsen bygger sin politikk på en grunnleggende respekt for alt liv. Menneskene er knyttet til, og avhengig av, naturen og dermed av mangfoldet av ulike livsformer på jorda. Derfor jobber Miljøpartiet De Grønne for et samfunn der solidariteten utvides til å omfatte dyr og natur. Vi vil føre en miljøpolitikk som bevarer og reparerer leveområdene for ville dyr og en dyrevelferd politikk der husdyr og kjæledyr behandles på en anstendig og respektfull måte. Vi er overbevist om at det er en sterk sammenheng mellom vår respekt og omsorg for dyr og vår respekt og omsorg for hverandre.

 

MDG Kongsberg vil:

 

 • At kommunen skal støtte opp om firmaer som velger å forhandle med økologiske bønder.
 • Jobbe for en bærekraftig skogforvaltning, ha en strategi mot statskog og grunneierne.
 • Kommunen setter krav til blandingsskog ved nyplanting. Karbonlagring i skog bør økes, med utnyttelse av virke til lokal trenæring.
 • Jobbe for at kommunen skal støtte opp om økologisk og regenerativt landbruk.
 • At kommunen i samarbeid med Kongsberg Næringsforum og lokale landbruksorganisasjoner skal arbeide for mer mangfold og økt positiv markedsføring av økologiske produkter hos handelsstanden. Se i sammenheng med Bondens Torg og Reko-ring.
 • Arbeide for at barnehager, skoler, helseinstitusjoner, næringslivet og offentlige etater skal benytte seg av økologiske og kortreiste produkter i større grad enn nå.
 • At kommunen skal støtte tiltak for reduksjon i bruk av plantevernmidler og kunstgjødsel.
 • At kommunen skal støtte tiltak for reduksjon i bruk av importert kraftfôr.
 • Gå inn for å bevare det biologiske mangfoldet av arter og økosystemer som for eksempel urskog og myrlandskap, nøkkelbiotoper med planter som er sjeldne og viktige for et område, og bevare gammel skog. Myrer og våtmarker har et rikt biologisk mangfold og det er også et viktig klimatiltak å verne disse områdene.
 • At det innføres hvileår for småvilt- og skogsfugl, samt kvoteordninger.
 • At småvilt- og skogsfugl fredes i kommunal og fylkeskommunale skoger.
 • Følge opp og se på skogvern. Innføre prinsippet om “rikere skog”.
 • Bevare viktige deler av dagens kulturskog til turområder/rekreasjon og ikke til utbygging.
 • Ta vare på norsk fauna. Dette innebærer blant annet å hindre at de store rovdyrene som gaupe, ulv, jerv og bjørn blir utryddet.
 • Sikre at naturskogen og det biologiske mangfoldet blir verna i samband med produksjon av trevirke som ved, råstoff til biobrensel, samt juletre- og grøntproduksjon.
 • Jobbe for at stier ryddes og hjulspor fylles igjen etter hogst.
 • Avsette kommunale områder der man tillater at folk hogger og henter egen ved som ledd i rydding.
 • Ha et mer dyrevennlig landbruk som mål innen landbruket.     
 • Styrke kommunens landbruksavdeling.
 • Søke om verning av Vibehaugen som byskog.