VÅR POLITIKK

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet. Vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig politikk for nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper; solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur.

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019

Transport/trafikk:

MDG Kongsberg vil:

 • At kommunen bidrar til å bygge flere nye gang- og sykkelveier og utvikler sykkelruter mellom de mest sentrale delene av byen
 • Bygge ny gang- og sykkelbru over Lågen mellom Skavanger og Raumyr/Kampestadområdet for å stimulere til mindre bruk av bil i sentrum
 • Innføre en ordning med Bysykler.
 • Innføre forsøk med elsykler for kommunalt ansatte til bruk ved forflytning innafor nære byområder
 • Gradvis fase inn elbiler for alle kommunale tjenestebiler, med sikte på minst 50% andel i løpet av 4-årsperioden.
 • At det blir et utvida busstilbud – spesielt til de delene av kommunen som ligger langs hovedferdselsårene – og at prisene på kollektivtransport senkes med minst 25%.
 • At minst 20% av kommunens inntekter fra parkeringsavgifter øremerkes til satsing på kollektivtransport
 • At Kongsberg skal følge opp kollektivtransportmålene i felles areal- og transportplan for Buskerudbyen
 • At jernbanen mellom Kongsberg og Drammen skal rustes opp og moderniseres, samt at det på sikt skal jobbes for dobbeltsporet jernbane på strekningen.
 • At det bygges et nytt jernbanestopp ved Gomsrud for tilgang til Teknologiparken eller at det legges nytt spor til Teknologiparken fra Sandsværmoen.
 • At mer av godstrafikken føres over fra vei til jernbane.
 • At det bygges ut flere ladepunkter for elbiler og at nye parkeringsplasser skal ha krav om minst 10% plasser med lademulighet for elbil.
 • At kommunen stimulerer til bildelingsordninger

Energi:

MDG Kongsberg vil:

 • At økologisk bærekraft skal styre valg innen energisektoren framfor hensyn til økonomisk vekst.
 • Prioritere energieffektivisering, gjennom å opprette en egen kommunal rådgiver for dette saksområdet
 • At alle kommunale bygg kobles på program for energiøkonomisering og at kommunale nybygg tar i bruk solenergi, biovarme, jordvarme eller fjernvarme som energikilder
 • Modernisere og optimalisere eksisterende vannkraftverk i Kongsberg kommune
 • Bygge ut nytt og ta i bruk eksisterende fjernvarmenett i sentrumsnære områder i Kongsberg og Hvittingfoss med fleksible fossilfrie energikilder
 • Etablere et nytt boligfelt i Kongsberg kommune der alle boliger skal bygges etter passivhus/plusshus-standard og ha klimavennlige energiløsninger og at kommunen setter i gang forsøk med solenergi- og lavenergibygg.
 • At kommunen tilbyr særskilte støtteordninger (inntil 50% av kostnadene) for utskifting av oljefyranlegg i private bygg med bioenergianlegg, solvarmeanlegg, varmepumpeanlegg eller liknende.
 • At alle kommunale bygg skal miljøsertifiseres i 4-årsperioden med siktemål å få til redusert energibruk
 • At kommunen skal satse på forebyggende vedlikehold av alle sine bygg, samt at FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) skal prioriteres høyere i planleggingen av nye bygg.

Kommunal planlegging og næring:

MDG Kongsberg vil:

 • Oppdatere kommunens miljøplan fra 2008 så raskt som mulig og seinest i samband med budsjettet for 2017. Miljøplanen bør sidestilles med eller integreres i kommuneplanen og bli mer konkret på tiltaksdelen.
 • At Kongsberg kommune skal ha bærekraftrapport med klimaregnskap som del av den årlige budsjett- og handlingsplanen
 • At kommunen skal føre en aktiv næringspolitikk for å tiltrekke seg nye typer virksomhet til kommunen for å redusere avhengigheten av næringer knytta til fossil energi og våpen.
 • At kommunen aktivt jobber for å få nye typer virksomhet inn i arealene som frigjøres når HBV flytter inn i Krona. Kommunen oppretter en ny miljørådgiverstilling øremerka satsing på grønn teknologi i tilknytning til dette.
 • At Kongsberg skal satse tungt på utdanning innen grønn økonomi for å skape grunnlag for ny næringsvirksomhet. Et virkemiddel i dette arbeidet skal være å inngå partnerskap med næringslivet i kommunen.
 • At kommunen fortsatt skal ha handelen konsentrert i bysentrum
 • At kommunen får et utvida gågatetilbud i sentrum
 • At kommunen skal ta ansvar for å bygge ut barnehager etter behov og i samarbeid med private aktører
 • At lokale småskalaprodusenter tilbys egne utsalgssteder med kommunal støtte gjennom etablering av et grønt næringsfond
 • At kommunen skal sikre grønne korridorer i tilknytning til sentrumsnære områder og at disse blir bevart og bundet sammen på en måte som gjør det mulig å bruke dem uten å være avhengig av bil.
 • Ta vare på naturlige bekkeløp og kulturlandskapet i områder som grenser opp mot sentrumsnære boligområder
 • At kommunen verner dyrka mark i forbindelse med boligbygging og næringsutvikling
 • At kommunen ikke skal åpne for snøskuterkjøring i utmark utover nyttekjøring med løyve
 • At eiendomsskatten beholdes på dagens nivå i valgperioden og bare justeres for å finansiere særlig gode miljøtiltak. Grunnlaget for eiendomsskatten skal være tydelig og forståelig for befolkningen.
 • At Kongsberg kommune i utgangspunktet skal bestå med dagens kommune-grenser. Men kommunen bør søke samarbeidsløsninger innen flere sektorer dersom det er formålstjenlig og bærekraftig.   Eventuelle endringer i kommunestrukturen, må sikre kvaliteten på kommunalt tjenestetilbud og ivareta krav til bærekraftig utvikling.   Endringer i kommunestruktur må bygge på demokratiske prosesser som sikrer innbyggernes direkte innflytelse f.eks. gjennom bruk av folkeavstemning. Vi tar avstand fra tvangssammenslåinger av kommuner
 • At Kongsberg kommune ikke skal ha søndagsåpne butikker og kjøpesentre unntatt i desember
 • Ikke bruke kommunale fondsmidler til investeringer i selskaper som har penger investert i skatteparadis
 • Arbeide for at Kongsberg skal bli en Fairtrade-kommune, det vil si bruke mest mulig produkter som er sertifisert gjennom Fairtrade-ordningen, så langt disse er tilgjengelig
 • Sikre/etablere grønne områder med beplantning som sikrer biologisk mangfold også i tettbebygde områder
 • At kommunen skal tilby komposteringskurs og redusere renovasjonsavgiften for de som komposterer
 • At kommunen ved planlegging av nye boligområder og utvikling av etablerte områder legger opp til møteplasser på tvers av generasjoner

 

Kultur og utdanning:

MDG Kongsberg vil:

 • At en god offentlig skole skal være hjørnesteinen i det lokale utdanningstilbudet og tilby pedagogisk mangfold og tilrettelegging for det enkelte barn.
 • At Kongsberg skal bli en kommune som tiltrekker seg de beste lærerne gjennom satsing på et godt læringsmiljø og god skoleledelse
 • At nærskoleprinsippet skal være et utgangspunkt for skolestrukturen i kommunen, slik at barn får gå på skole i sitt nærmiljø.
 • At den nye ungdomsskolen i kommunen skal være en sentrumsskole og ikke bygges i tilknytning til Kongsberghallen eller som en del av en fornya Vestsiden ungdomsskole
 • At skolestrukturen ikke endres i kommende 4-årsperiode, men at det kan vurderes administrative sammenslåinger av de minste skolene.
 • At nyankomne asylsøkere og flyktninger tas inn i og fullfører grunnleggende norskopplæring på minst nivå B1 før de overføres til vanlige klasser
 • At Villa Ro skal bestå som skoletilbud for den brukergruppa den har i dag
 • At barnehager som vil satse på kjøkkenhager som ledd i det pedagogiske tilbudet, skal få et ekstra tilskudd til dette
 • At Kongsberg kommune satser på å styrke fagkompetansen blant lærerne, særlig i fag som naturfag, matematikk og fremmedspråk
 • At Kongsberg kommune satser sterkere på de kreative fagene i skolen
 • At Kongsberg kommune skaper et fagmiljø for et sterkere fokus på klimautfordringen, miljøvern og grønn teknologi i skolen etter modell av Devotek lab
 • At Kongsberg kommune skal prioritere tidlig innsats for elever som trenger særskilt oppfølging i lesing, skriving og regning.
 • At minoritetsspråklige elever sikres et funksjonelt språknivå når de går ut av grunnskolen og god individuell oppfølging under skolegangen
 • At kommunen fortsatt skal satse på og videreutvikle tilbudet i den offentlige kulturskolen
 • At Kongsberg skal satse på det frivillige kulturlivet, bl.a. gjennom videreføring av muligheten for redusert eller gratis leie av lokaler for dette formålet.
 • Invitere gatekunstmiljøer til å bruke fotgjengerunderganger til dekorative formål
 • At kommunen fortsatt støtter arrangementer som Glogerfestivalen, jazzfestivalen og krimfestivalen for å promotere Kongsberg som kulturkommune
 • At kommunen i samband med bygging av ny ungdomsskole også sikter mot å bygge en ny flerbrukshall og en moderne friidrettsarena.
 • Sikre at åpningen av Krona ikke fører til mindre satsing på viktige kulturtilbud som Energimølla, som er av vital betydning for byens kulturliv

Helse og omsorg:

MDG Kongsberg vil:

 • At omsorgstjenestene skal bygge på prinsippet om respekt for mennesket og ikke baseres på økonomisk effektivitetstenking
 • At eldre og pleietrengende skal kunne velge om de vil bo hjemme og hva slags hjelp de trenger så langt det er økonomisk og helsefaglig forsvarlig ut fra et fellesskapshensyn
 • At det skal være et mål at de eldre får tilbud om fast plass på sykehjem etter eget valg så langt det er praktisk mulig og at de ikke må flytte rundt fra sted til sted
 • At de hjemmebaserte tjenestene gir et godt tilbud om aktiviteter og at det tilbys middagslevering for hjemmeboende eldre som ønsker det.
 • At kommunale institusjoner i løpet av valgperioden skal tilby minst 50% økologisk mat, fortrinnsvis fra lokale leverandører.
 • At Kongsberg sykehus skal bestå med bløtdelskirurgi og fullverdige akuttfunksjoner.
 • At Kongsberg kommune skal styrke den kommunale barnevernstjenesten
 • At Helsetjenesten for ungdom gjennom skolehelsetjenesten styrkes, slik at det er minst en helsesøsterstilling for hver 400 elever fra barnetrinn til videregående skole
 • At kommunen oppretter et beredskapsteam mot mobbing etter modell fra KS-prosjektet med samme navn.
 • At Kongsberg kommune skal øke antall psykologhjemler og ha tilsatt egen psykologtjeneste i det faglige teamet innenfor kommunehelsetjenesten
 • At alle nyankomne flyktninger til kommunen skal få tilbud om samtale(r) med psykolog
 • At voksne psykisk utviklingshemma skal ha rett til 2 uker pr. år med assistent på ferietur i innland eller utland
 • At kommunen skal legge til rette for å tilby flere lærlingeplasser og faste stillinger i helsesektoren
 • At Helsestasjon for ungdom må få et utvida åpningstilbud, inkludert kveldstid.
 • At skolene setter større fokus på betydningen av et sunt kosthold
 • At kommunens rusteam må kobles opp mot skolehelsetjenesten for å fange opp ungdom som er i faresonen for å utvikle et rusproblem.
 • At det fortsatt skal være et krisesenter for Kongsbergregionen. Krisesenteret skal være sikra kyndig personell, inkludert tilgang på psykiatrisk kompetanse.
 • At kommunen skal gi råd og tilskudd til radonfjerning i utsatte områder av kommunen
 • At Kongsberg kommune fortsatt skal sikre driften av Fontenehuset som et vellykka brukerstyrt laverskeltilbud for bedre psykisk helse
 • At Kongsberg skal bidra til den nasjonale dugnaden og ta imot det anbefalte antallet flyktninger fra Syria

Jordbruk, skogbruk og natur:

MDG Kongsberg vil:

 • At kommunen skal støtte opp om firmaer som velger å forhandle med økologiske bønder.
 • At kommunen i samarbeid med Kongsberg Næringsforening og lokale landbruksorganisasjoner skal arbeide for mer mangfold og økt positiv markedsføring av økologiske produkter hos handelsstanden.
 • Arbeide for at barnehager, skoler, helseinstitusjoner, næringslivet og offentlige etater skal benytte seg av økologiske og kortreiste produkter i større grad enn nå.
 • Innføre minst to kjøttfrie dager i uka i kommunale barnehager og helseinstitusjoner
 • Arbeide for å beholde Mattilsynets tilstedeværelse og kapasitet og eventuelt etablere en kompetanse på dyrevelferd og matsikkerhet ved å styrke kommunens landbruksavdeling
 • Gå inn for å bevare det biologiske mangfoldet av arter og økosystemer som for eksempel urskog og myrlandskap, nøkkelbiotoper med planter som er sjeldne og viktige for et område, og bevare gammel skog. Myrer og våtmarker har et rikt biologisk mangfold og det er også et viktig klimatiltak å verne disse områdene.
 • Bevare viktige deler av dagens kulturskog til turområder/rekreasjon og ikke til utbygging.
 • Ta vare på norsk fauna. Dette innebærer blant annet å hindre at de store rovdyrene som gaupe, ulv og bjørn blir utryddet.
 • Sikre at naturskogen og det biologiske mangfoldet blir verna i samband med produksjon av trevirke som ved, råstoff til biobrensel, samt juletre- og grøntproduksjon
 • Jobbe for at stier ryddes og hjulspor fylles igjen etter hogst.
 • Avsette kommunale områder der man tillater at folk hogger og henter egen ved som ledd i rydding